Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller når eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet.
Slike nødvendige tiltak koster, og disse kostnadene må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag.

Utbygging eller forsterkning

For å sikre god leveringskvalitet til alle våre kunder, er nettet nødt til å bli dimensjonert for å møte den økte belastningen.

Slike forsterkninger dekkes inn gjennom anleggsbidrag.

Eksempler på kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget:

 • Luft strekk, Kabel, rør og dekkbord
 • Materiellkostnader ved økning av transformatorkapasitet
 • Måler/målermontasje
 • Arbeidstimer
 • Innmåling
 • Dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)
 • Idriftsettelse og kontroll
 • Eventuelt grøftekostnader/grunnarbeider

Grensesnitt abonnent/HN

Grensesnitt mellom abonnent og HN er som følger:

 • Ved klemme på luftlinje EX. Installatør legger kabel fra TKS skap og opp vegg. Avslutter med skritt og strømpe på faser.
 • Kabelanlegg: Ved klemme i TKS skap. Installatør tilkobler nettselskapets kabel i TKS skap.
 • Ved større bebyggelser er grensesnittet utvendig vegg.

Bestilling og fakturering av oppdrag

Det er Hurum Nett som:

 • Informerer kunde om anleggsbidrag og mottar aksept fra kunde
 • Fakturerer kundene for eventuelle anleggsbidrag

Kunden kan selv forespørre og gjøre opp direkte med graveentreprenører for:

 • Kabelgrøfter
 • Grunnarbeider

Beregning av anleggsbidrag

Anleggsbidrag beregnes ut fra kostnadene. Dette vil bli spesifisert og tilsendt på eget vedlegg.

Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Anleggsbidrag/kostnadsdekning gjennomføres i henhold til Hurum Netts til enhver tid gjeldende standard tilknytningsvilkår og retningslinjer samt i overensstemmelse med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrift nr. 302 “Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer”(§17-5 Anleggsbidrag).

I forskriften heter det blant annet:

 • Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterking av nettet til eksisterende kunder.
 • Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.
 • Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytning eller forsterking, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.
 • Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som tilknyttes nettet på ulike tidspunkt. Du kan lese mer om tilknytning og anleggsbidrag på NVEs nettsider.