Spør først – grav etterpå!

Som følge av økende mengde kabler i bakken og økt anleggsaktivitet, har antall uhell i sammenheng med anleggsarbeider i bakken økt radikalt de siste årene. Kabelpåvisning er pålagt for å unngå slike uhell og skader. Ta derfor kontakt – vi kan forebygge sammen! Den som graver har ansvaret.

Ta kontakt med oss før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen “underjordisk aktivitet”. Du vil da få detaljerte opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle området. Er det kabler i nærheten av der det skal graves, vil kabelpåvisere komme på stedet og markere hvor kablene ligger.

Tjenesten er gratis i åpningstiden. Ønsker man påvisning gjennomført utenom åpningstiden eller har krav til spesielt rask behandling/utførelse, vil dette bli gjort mot et avtalt gebyr. Det samme gjelder dersom det bestilles påvisning flere ganger i samme område.

 

Erstatningsansvar ved graveskader

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet er uten strøm i kortere eller lengre perioder. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for kostnader ved et strømbrudd.

 

Erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, bl.a. strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på netteiers kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • tap grunnet avbrudd i strømleveranse
  • reparasjons- og materialkostnader

 

Kort om regelverket

Alle nettselskaper er pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen. Nettselskapet må betale en kompensasjon for såkalt ikke-levert energi.

KILE står for “Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi”. Fra 1. januar 2009 har alle nettselskaper et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved strømavbrudd i nett med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett).

KILE-ordningen omfatter også svært langvarige avbrudd (over 12 timer) i både høy- og lavspenningsnettet.

KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Mer om KILE-ordningen finner du på NVEs nettsider.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.

 

Kan kreve erstatning for KILE-kostnader

Forsikringsselskapene har tidligere ikke akseptert at KILE-kostnaden hadde erstatningsrettslig vern og skulle derfor ikke inngå i den erstatning skadevolder måtte betale. Høyesterett har i en dom av 27. januar 2005 (HR 2005 00138-A, tvist mellom Troms Kraft Nett AS og If Skadeforsikring), fastslått at KILE-tap nyter erstatningsrettslig vern på lik linje med andre tapsposter som oppstår som følge av en skadevoldende handling, og kan inngå i beregningsgrunnlaget for skadelidtes (nettselskapets) økonomiske tap.

 

Les mer: Retningslinjer Hurum Nett energi graving av kabelgrøfter og nedlegging rør